Datablockchain ico Review – Hợp nhất dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ Blockchain

Website: https://www.datablockchain.io/ Whitepaper: https://www.datablockchain.io/#documents OnePager: https://www.datablockchain.io/pdf/onepager.pdf ANN Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?topic=3361166.0 Twitter: https://twitter.com/DBC_IO Facebook: https://www.facebook.com/datablockchainio-210421122875853/ Telegram: https://t.me/DBCIO Bitcointalk username: parkysik My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1133078 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f Datablockchain ico Review – Hợp nhất dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công…

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả

[Review/ICO] Engineer.ai – Tạo phần mềm riêng biệt cho bạn thật dễ dàng nhưng hiệu quả Web: https://token.engineer.ai/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf Twitter: https://twitter.com/engineeringai Facebook: https://www.facebook.com/engineeringai Telegram: https://t.me/Engineer_ai_Official CSBounty support group: https://t.me/CSBounty Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5023540 ============ 🍀 Username bitcointalk: jasmine226 🍀 My profile…